Redakční rada

 

Alžběta Brůhová (*1990, České Budějovice) je architektka na volné noze. Svůj zájem dlouhodobě směřuje k tématům 3P: Pestrost, Podmínky, Péče. Vystudovala UMPRUM v Praze, kde poté několik semestrů pedagogicky působila. V roce 2019 založila spolu s kolegyní Adélou Pečlovou profesní komunitu Architektky, která nabízí prostor pro spojování a další vzdělávání žen působících v oblasti stavební kultury (Pestrost). Byla iniciátorkou a jednou z členek mezioborového týmu zpracovávajícího průzkum Pracovní podmínky mladých architektů a architektek, jehož výstupy byly publikovány v ERA21 #03/2020 (Podmínky). Je spoluautorkou výstavy pro galerii VI PER Vadí x Nevadí: Jak se žije dětem a rodičům v Praze? (Péče). Dlouhodobě se zajímá o témata spojená s feminismem, intersekcionalismem a o rozšíření definice architektury. Členkou redakční rady je od roku 2021. www.alzbetabruhova.cz, www.architektky.net

 

Kateřina Čechová (*1984, Rokycany) je architektka-urbanistka. Absolvovala bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (2007) a magisterské studium na Lichtenštejnské univerzitě ve Vaduzu (2010), zkušenosti získávala při studiu a praxi v zahraničí (Berlín, Basilej, Šanghaj, Vídeň). Od roku 2012 žije v Praze, spolupracovala na urbanistických projektech s ateliérem CMC architects (2012–2014), v současnosti s UNIT architekti. Od roku 2014 působí na Ústavu urbanismu FA ČVUT v Praze a věnuje se výzkumu a výuce v oblasti soudobých tendencí urbanismu, realizací velkých projektů, dopravy ve městech a historie a teorie urbanismu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2017. www.unitarch.eu

 

Ivan Gogolák (*1987, Čadca, SK) je architekt. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2011) a doktorát tamtéž (2018). V roce 2010 spoluzaložil sdružení gogolák + grasse, s nímž získal mnohá ocenění v urbanistických soutěžích a realizuje řadu územních a regulačních plánů. Sdružení se zaměřuje i na publikační činnost, kurátorování přednášek a workshopů, podílelo se například na 14. mezinárodním bienále architektury v Benátkách a snaží se aktivně zapojovat do života architektonické obce skrze architektonické soutěže a veřejnou debatu. Zaměřuje se na rovinu historie, aplikace a budoucnosti urbanistických idejí a procesů. Od roku 2017 je členem redakční rady časopisu ERA21.

 

Vendula Hnídková (*1978, Praha) je historička architektury, zaměřuje se na architekturu a design 19.–21. století. Vystudovala Dějiny umění na Filozofické fakultě MU v Brně a doktorské studium Teorie a dějiny designu a intermédií na VŠUP v Praze. Od roku 2005 působí na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Je dlouholetou členkou redakční rady časopisu ERA21, autorkou publikací Národní styl. Kultura a politika (Praha, 2013), Pavel Janák. Obrys doby (Praha, 2009). Aktuálně dokončuje knihu s názvem Moskva 1937 – architektura a propaganda v západní perspektivě.

 

Irena Hradecká (*1978, Plzeň) je architektka s občasnou transgresí do oblastí production designu, trend forecastingu, design strategy a publicistiky. Vystudovala architekturu na VŠUP v Praze (2009), aktuálně je doktorandkou na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Pracovala v Ateliéru 1:1 Josefa Smutného a P.H.A., od roku 2006 projektuje samostatně. Je editorkou knihy Neobyčejnost přirozenosti. Dům krajina lidé Sluňákov 1992–2012, která v roce 2012 získala první místo v soutěži Nejkrásnější české knihy v kategorii vědecká a odborná literatura. Členkou redakční rady časopisu ERA21 je od roku 2006.

 

Ondřej Hojda (*1983, Praha) je historik a teoretik architektury. Studoval dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze a obor Arts et langages na pařížském EHESS; studijně a pracovně pobýval také v Ženevě, Oslu a nejdéle v Berlíně, kde pracoval mj. pro kulturně-vzdělávací platformu ANCB. V roce 2018 obhájil disertační práci o vztazích západní moderny a Japonska. Nyní působí na Fakultě umění a architektury TU v Liberci a na pražském ARCHIPu. Zaměřuje se na architekturu 20. a 21. století, na architektonickou topografii a na environmentální souvislosti architektury a urbanismu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015.

 

Jan Hora (*1987, Louny) vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci, v průběhu studia absolvoval stáže na UMPRUM v Praze, u umělecké skupiny Raumlabor v Berlíně a na univerzitě Mimara Sinana v Istanbulu. Architektonickou praxi získával postupně v Centru pro středoevropskou architekturu (CCEA), v ateliérech DaM architekti v Praze a Fránek Architects v Brně a Architectenbureau Marlies Rohmer v Amsterdamu. V roce 2013 spoluzaložil oceňovaný ateliér ORA (Originální Regionální Architektura) se sídlem ve Znojmě, jehož hlavním tématem je maloměsto a jeho kontext. Vede ateliér na FA VUT v Brně, členem redakční rady časopisu ERA21 je od roku 2021. www.o-r-a.cz

 

Ida Chuchlíková (*1983, Jablonec nad Nisou) je vedle své 12leté architektonické praxe spoluzakladatelkou spolku PLAC, kde spoluorganizuje přednášky (Tištěná architektura, Architektura a...) a intervence ve veřejném prostoru. Paralelně působí na poli volného umění, kde se věnuje výtvarným projektům odehrávajícím se na rozhraní krajiny a sídla (projekt CirculUM pro Galerii hlavního města Prahy). Věnuje se publikační činnosti (Příběhy motolské skládky, recenze) a v současné době svému doktorátu na katedře urbanismu Technické univerzity v Liberci. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2023. www.iuch.cz, www.leporama.com

 

Jakub Kopec (*1983, Ostrava) je autorizovaný architekt a kurátor. Je zakládajícím členem spolku 4AM Fórum pro architekturu a média, od roku 2015 vede vlastní architektonickou kancelář n-1. Podílel se na mapovacích projektech Introspekce a BAM – Brněnský architektonický manuál, výstavách Kompaktní město, Expozice jednoho projektu nebo Domografia a architektonických realizacích výstavních instalací (130 let Prahy 7, Psychoanalýza jednoho prostoru, Pódium, Hi5!, Baťova města, Cena Jindřicha Chalupeckého 2012, REMAKE atd.) a kulturního prostoru PRAHA. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2012. www.n-1.cz

 

Osamu Okamura (*1973, Tokio, JP) je architekt, působil jako programový ředitel mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE, korespondent A10 a přednášející na ARCHIPu / Architectural Institute in Prague. V roce 2019 se stal děkanem Fakulty umění a architektury TU v Liberci. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (2000) a pražskou AVU, obor konceptuální tvorba (2003). V letech 2005–2012 působil jako šéfredaktor časopisu ERA21. Je oficiálním nominátorem Ceny Evropské unie za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe za Českou republiku, členem Správní rady Nadace české architektury, členem Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7 a oficiálním certifikátorem Registru uměleckých výsledků českých vysokých škol v segmentu Architektura. www.resite.cz

 

Vít Podráský (*1985, Praha) je architekt. Vystudoval FA ČVUT v Praze (2011). Během studií působil ve Spolku posluchačů architektury a fakultním Akademickém senátu. Pracoval v ateliérech 2H a Deltaplan, v roce 2011 se začal věnovat vlastní praxi, aktuálně probíhající pod hlavičkou Vít Podráský architekti. V letech 2012–2019 autorsky spolupracoval s Janem Žalským. Od roku 2014  je autorizovaným architektem ČKA a vedle praxe se nadále věnuje různým aktivitám spojeným s architekturou a veřejným prostorem. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.podrasky.eu

 

Marcela Steinbachová (*1975, Praha) je architektka, dlouholetá spolupracovnice a členka redakční rady časopisu ERA21. Vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na Filozofické fakultě UK v Praze, navštěvovala ateliér A1 na VŠUP v Praze a absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na pražské AVU (2003), kde od roku 2007 působila také jako odborná asistentka. Absolvovala zahraniční stáže na univerzitách v New Yorku, v Salzburku a ve Vídni. V roce 2001 stála u zrodu nezávislého občanského sdružení KRUH, které se dlouhodobě prostřednictvím přednášek, diskuzí a festivalů (Den architektury) snaží přiblížit architekturu široké veřejnosti. V roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina. Je držitelkou ocenění Architekt roku 2016, udělovaného každoročně při příležitosti stavebního veletrhu FOR ARCH, za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech. www.skupina.org, www.kruh.info

 

Peter Szalay (*1982, Bratislava, SK) je teoretik a historik architektury, kurátor, publicista. Absolvoval Katedru vědy o výtvarném umění Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a doktorské studium na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Působí na Oddělení architektury, Ústavu stavebnictví a architektury Slovenské akademie věd. Tematicky se zaměřuje především na teorii a historii moderní architektury ve středoevropském regionu a její vnímání v současnosti. Je spoluautorem publikací Atlas sídlisk Bratislavy nebo Moderné a/alebo totalitné v architektúre Slovenska, stálým korespondentem mezinárodního architektonického dvouměsíčníku A10. Od roku 2015 působí v redakční radě časopisu ERA21.

 

Ondřej Teplý (*1975, Pardubice) je architekt. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci (2002). Po civilní službě a krátké praxi založil společnost C2XO, která se změnila ve společnost MIXAGE, kde architektura a grafika jedno jsou. Stál u zrodu občanského sdružení OFFCITY, kde se podílí mimo jiné na přípravě cyklu přednášek o architektuře. Spolupracuje s platformami Architekti ve škole a Mlýny městu. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2015. www.mixage.cz

 

 

Yvette Vašourková (*1976, Brno) je architektka, kurátorka, organizátorka aktivit spojených s architekturou. Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, obor Architektura a územní plánování (2001), a postgraduální studium na Berlage Institutu v Rotterdamu (2007). Je zakládající členkou Centra pro středoevropskou architekturu – CCEA, které se zaměřuje na současné město a jeho kulturu. Spolu s Igorem Kovačevićem vede architektonický ateliér MOBA. Pět let vedla ateliér prvních ročníků na FA ČVUT v Praze, kde absolvovala doktorandské studium na téma Význam velkoměstského paláce pro udržitelné město. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2006. www.cceamoba.cz

 

Tomáš Zdvihal (*1986, České Budějovice) je architekt. Vystudoval Fakultu umění a architektury TU v Liberci. Spolupracoval na řadě projektů s architektem Martinem Rajnišem nebo Evou Jiřičnou. V rámci architektonického studia třiarchitekti se věnuje projektům na pomezí města a krajiny, jejichž nedílnou součástí je mezioborová spolupráce. Podílí se na organizaci architektonických soutěží, kterými se rovněž zabývá v rámci doktorského studia na FA ČVUT. V roce 2017 vydal Průvodce architekturou po Jihočeském kraji a Horním Rakousku, který mapuje současné veřejné stavby. Za projekt CBArchitektura byl spolu s Mirkem Vodákem nominován na cenu Architekt roku 2018. V redakční radě časopisu ERA21 působí od roku 2019. www.tzdvihal.cz, www.triarchitekti.cz, www.cbarchitektura.cz

 ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2023 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2023 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.