Ediční plán na rok 2022

Pokud pro nás máte zajímavý tip na článek nebo realizaci, případně pokud jste sami k některému z témat něco napsali a chtěli byste to publikovat, neváhejte se obrátit na redakci.

 

ERA21 #01/2022 REFLEXE POSTMODERNY

Donedávna marginalizovaná vrstva architektury, kterou začali prvně objevovat představitelé subkultur, se čím dál více ocitá v zájmu odborné veřejnosti. Postmoderní architektonická vrstva totiž čím dál více mizí a spolu s ní i její společensko-politická agenda, která se v různých dobách v odlišných kontextech měnila a stále mění. První číslo v roce 2022 se tematicky vztáhne k reflexi postmoderny, původně kritického projektu revize modernistické architektury formulovaného v 60. a 70. letech, ze kterého se později v 80. letech stal spíše médii utvářený stylistický konstrukt. Na začátku 80. let se v socialistickém Československu začaly realizovat první postmoderní stavby, které ovšem byly „postmodernou bez postmoderny“. Toto paradoxní označení definuje charakter reflexe tohoto západního projektu u nás, kdy se architekti od postmoderny jako zdiskreditovaného pojmu distancovali. Ukážeme, jak v odlišných kontextech v rámci socialistických a postsocialistických zemí nabýval postmoderní projekt odlišných významových a politických agend, kdy nepředstavoval pouze „sekundární produkci“ odvozenou od na Západě ustaveného internacionálního stylu s vymezeným tvaroslovným arzenálem. Vybrané stavby a projekty se pak budou snažit představit, jak se proměnila reflexe postmoderny v současné architektonické tvorbě a teoretických přístupech obnovujících původní kritickou agendu tohoto projektu. Kurátorsky se na přípravě čísla podílí historička a teoretička architektury Jana Pavlová.

 

ERA21 #02/2022 BEZUHLÍKOVÁ ARCHITEKTURA

Tornádo na Moravě a na Slovensku, monstrózní povodně v Německu, úmorná vedra v Kanadě či Itálii, požáry všude po světě, extrémní sucha, zánik lesů a diverzity podmořského života. Tváří v tvář klimatické krizi, která se čím dál více projevuje v extrémních výkyvech počasí, bude muset i obor architektury a urbanismu stále víc a víc reagovat na tyto současné globální výzvy. Jak plánovat města a jak projektovat stavby do klimatické krize? ERA21 už se v minulosti zabývala tématem hospodaření s vodou ve městech a v krajině. Nyní se zaměříme zejména na samotný proces výstavby, ukládání uhlíku do stavebních materiálů, životní cyklus staveb a cirkulární ekonomiku. 

 

ERA21 #03/2022 HLAVOU A RUKAMA (DESIGN-BUILD A KULTURA STAVĚNÍ)

Na benátském bienále 2018 postavilo barcelonské studio Flores & Prats částečnou repliku Sala Beckett v měřítku 1 : 1. Vystavili i všechny materiály, které vytvořili během práce na projektu, včetně pracovních modelů a nedokončených výkresů. Flores & Prats tvrdí, že důraz na vytváření věcí dává práci architekta řád, nezávislý na náhodě, zakázce nebo okolnostech. Zajímá nás tento proces navrhování, od mockupu po výslednou stavbu. Jak tvoří architekti, kteří i v dnešní digitální době mají potřebu kontinuálně ověřovat návrh formou fyzických modelů? Představíme (studentské) design-build projekty jako příkladnou aplikaci tohoto postupu, kdy proces navrhování vrcholí stavbou, kterou architekt sám realizuje. Nové poznatky v oboru neurovědy, kreativita, mozek, architekt. V konečném důsledku se budeme zabývat rozvojem či úpadkem řemesla. Návrh detailu vs. realita – proč často vzniká rozdíl? Limity/aspekty ovlivňující provedení (cena, pracnost, vliv standardizace a nutnosti certifikace jednotlivých výrobků na podobu detailu…), vliv způsobu provedení detailu na celkové vnímání stavby. Spolupracovat na přípravě čísla budeme s Lab 1 : 1 na FA ČVUT v Praze.

 

ERA21 #04/2022 RODINNÉ DOMY DNES

Zdánlivě banální téma může přinést zcela nové pohledy na typologii rodinných domů. Cílem nebude pouze katalogově představit řadu současných rodinných domů, ale prostoupit více do hloubky k uvažování klientů, architektů i dodavatelů staveb. Budeme zkoumat cesty, kterými se může rodinné bydlení ubírat v době, kdy tzv. nukleární rodina pomalu ztrácí na významu a objevují se nové formy soužití či užívání domu. Zabývat se budeme též tématem mediální prezentace realizací, které se většinou publikují čerstvě po dokončení, často nafocené zcela nezabydlené, sterilní. Podíváme, jak za dekády užívání zestárly ikonické rodinné domy, jak a pokud vůbec slouží svému původnímu účelu, majitelům.

 

ERA21 #05/2022 KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA DNES

Krajinářská architektura je v ČR v poslední době bezesporu tématem, které v odborných kruzích stále více rezonuje. Je tomu jak z důvodu určité vnitřní transformace samotného oboru a na to navázané formy výuky, tak i díky reakci měst na změnu klimatu a jejich nových potřeb v rámci projektů veřejných prostranství. Dalším důvodem je pak logické následování konceptu mezioborové spolupráce v zahraničí, která je i díky sdílení zahraničních zkušeností stále zřetelnější. Krajinářské architektky a architekti se tak více dostávají ke slovu ve veřejném prostoru, což ale zároveň způsobuje určitá pnutí ve vztahu architekt – krajinář. Cílem čísla by mělo být představení sebevědomé pozice krajinářské architektury světového formátu, kde je interdisciplinární spolupráce standardem. Na čísle budeme spolupracovat s krajinářskými architektkami Alicí Bouškovou a Terezou Mácovou.

 

ERA21 #06/2022 DÁNSKÁ ARCHITEKTURA

Poslední číslo v roce se tradičně věnuje zahraniční architektonické scéně. Dánsko je často uváděno jako inspirace pro správné plánování měst a vznik kvalitní architektury. ERA21 přitom o dánské architektuře ještě nikdy nereferovala, ačkoli zde má redakce řadu kontaktů včetně bývalého člena redakční rady Jana Magasanika.ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2022 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2022 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.