Vítězný návrh Atelieru Vizage, vizualizace.
Vítězný návrh Atelieru Vizage, vizualizace.

Dětské centrum Staré Brno – reakce zastupitele Brna-střed Ing. arch. Petra Bořeckého

 

Vážená redakce časopisu ERA21,

reaguji otevřeným dopisem na Vámi zveřejněnou výzvu zastupitelstvu městské části Brno-střed, která je namířena proti jednání městské části a zejména proti mně, členu Rady městské části Brno-střed pro výstavbu a územní rozvoj.

Vždy jsem si myslel, že odborný novinář zjistí názor obou stran k objektivnímu posouzení a jednostranné srdceryvné výstřelky jsou doménou bulvárních plátků. Když už se tak bohužel v případě článku o Dětském sportovně-kulturním centru Staré Brno nestalo, jsem nucen reagovat tímto způsobem k objasnění některých zatajených skutečností, polopravd či nepravd.

V podstatě by stačilo pouhé konstatování, že soutěžící souhlasili v rámci přípravy soutěže a následným odevzdáním návrhu mimo jiné s jednou z podmínek soutěže: „Zadavatel si vyhrazuje oprávnění pověřit některého či některé z oceněných účastníků dalším rozpracováním ideje, a to za účelem možnosti zadání veřejné zakázky na služby spočívají ve zpracování projektové dokumentace…“ Interní souhlas, ještě před zahájením soutěže, nám byl udělen dne 21. 2. 2017, za tým ateliér VIZAGE s.r.o. Ing. arch. Petr Čáslava, Ph.D. Následovalo potvrzení účasti v soutěži dne 7. 3. 2017, opět Ing. arch. Petr Čáslava, Ph.D.

Dále dle Soutěžních podmínek, odst. 12.3.2 odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. Odevzdání návrhu ateliérem VIZAGE s.r.o. proběhlo 5. 5. 2017 v 9.19 hod.

Koho, ale zajímá podrobněji, jak to vše probíhalo, dovolil jsem se rozepsat.

Atelier Vizage v květnu 2017 vyhrál vyzvanou ideovou architektonickou soutěž o podobu dětského centra. Soutěžní návrh však nedodržel jednu z podmínek zadavatele, a to ideové umístění další nezávislé budovy sportovní haly v řešeném území ve funkční ploše školství. Ostatní soutěžící tuto podmínku dodrželi, čímž toto řešení také výrazně ovlivnilo jejich urbanistické uspořádání budov v areálu a mohlo ovlivnit důvod, proč neobdrželi 1. místo.

Přesto porota rozhodla udělit ateliéru Vizage s.r.o 1. místo s tím, že požaduje tuto podmínku do návrhu zapracovat. V rámci předloženého návrhu ateliér Vizage s.r.o. deklaroval cenu realizace 50.224.560 Kč vč. DPH.

Městská část Brno-střed poté zadala ateliéru Vizage s.r.o. dopracování soutěžního návrhu s připomínkami poroty soutěže a pokyny zadavatele dne 25. 8. 2017. Dopracování mělo být odevzdáno 2. 10. 2017. Součástí podmínek dopracování návrhu bylo i zvětšení prostor mateřské školy tak, aby nebyly minimální, a zvětšení prostoru sportovního sálu k možné míře většího využití. Autoři vítězného návrhu však odmítali akceptovat umístění nezávislé budovy sportovní haly s tím, že jim to naruší koncept návrhu, přestože tuto zadávací podmínku obsahovala již soutěž.

Po dlouhých tahanicích bylo autorům vítězného návrhu vyhověno a nezávislou budovu mohli umístit mimo funkční plochu školství, čímž zkomplikovali případné řešení mimo funkční plochu danou ÚPMB a městská část musela prodloužit termín odevzdání dopracování návrhu do 19. 1. 2018. Grafické odevzdání dopracovaného návrhu však bylo tristní a městská část požadovala přepracování, takže skutečné finální odevzdání proběhlo až 28. 2. 2018. Celkově tedy cca pět měsíců po původně stanoveném termínu.

Dne 19. 1. 2018 autoři předložili i požadovaný položkový rozpočet na realizaci, který činil 141.743.000Kč vč. DPH, tedy o 91,5 miliónu Kč více než deklarovali v soutěži.

Tento šok, který zaručoval projektu pouze jeho „šuplíkové“ uplatnění jsme řešili po dohodě se zástupci městské části a magistrátu, tedy ne pouze mojí manipulací tím, že jsme si nechali zpracovat oponentní položkový rozpočet od vítězů následného 2. místa v soutěži a autorům jsme vzkázali, jestli se skutečně nezbláznili. Poté bez změny projektu odevzdali upravený rozpočet na částku 103.449.000 Kč vč. DPH

Oponentní položkový rozpočet vítěze 2. místa soutěžního návrhu činil 79.601.362 Kč vč. DPH (v soutěži deklarováno 64.071.920 Kč vč. DPH). Rozdíl realizace mezi prvním a druhým místem je tedy 23.847.638 Kč vč. DPH, resp. 62.141.638Kč vč. DPH.

Poté se znovu rozeběhlo kolečko mezi městskou částí, magistrátem a magistrátními úředníky, kteří mají na starost investice a dotace s tím, aby se zajistila skutečná realizovatelnost záměru. Kdo někdy peníze sháněl mi dá za pravdu, že byť i nepatrný rozdíl jednoho milionu korun není marginální, ale zásadní pro realizovatelnost záměru.

Výsledkem tohoto jednání a shánění prostředků na případnou realizaci bylo rozhodnutí, že objektivní sehnatelná částka pro realizaci činí cca 80.000.000Kč vč. DPH. Podle daného jsme rozhodli o pokračování projekčních prací s autorem návrhu, umístěného na 2. místě a mojí nemilou povinností bylo tuto informaci autorům vítězného návrhu oznámit.

Dne 29. 5. 2018 jsem se potkal s Romanem Čerbákem a situaci mu objasnil s tím, že pokud najdou nějaké řešení (i za cenu změny konceptu), které záměr zlevní, budeme pokračovat dále s nimi. Dali jsme si termín do 14 dnů, že se mi ozvou, jinak že městská část začíná s přípravou dalších stupňů projektové dokumentace s 2. vítězným návrhem, tedy tak, jak určila porota soutěže.

Roman Čerbák mě začal opět shánět na schůzku až 6. 8. 2018 v době prázdnin, tedy 10 týdnů poté, co jsme spolu mluvili naposledy. V této době již byly rozjety přípravné práce k soutěži o projektovou dokumentaci dle 2. místa.

Přesto jsem byl při schůzce na počátku září ještě připraven tyto přípravné práce přerušit a dohodnout se na případném možném řešení dle atelieru Vizage, pokud by našli řešení, jak záměr zlevnit, aby byl záměr realizovatelný. I s tím, že jsme již v termínovém ohrožení projekční přípravy vázané na dotace.

Zástupci ateliéru Vizage však s žádným řešením nepřišli a místo toho napadali a zpochybňovali položkový rozpočet vytvořený na základě studie 2. místa v soutěži.

Z výše podrobně doloženého vyplývá, že členové ateliéru Vizage účelově manipulují jak s termíny, tak finančními částkami. Slovy Tomáše Ujfalušiho: “Není to pravda, na recepci jsem sice byl, ale nic jsem neplatil. A ta částka také absolutně nesouhlasí.“

Městská část Brno-střed na základě mojí iniciativy či zpracování vypsala za jedno volební období 5 architektonických, urbanistických či krajinářských soutěží, z toho na jedné se spolupodílela s KAM Brno. Čímž si dovoluji tvrdit, jsem se v rozsahu městských částí stali celorepublikovými rekordmany. Jednu soutěž jsme již dotáhli do zdárného finále k realizaci a u ostatních pracujeme na přípravných a projekčních fázích.

Byl bych nerad, aby tato negativní a neobjektivní kampaň, vedená ateliérem Vizage s.r.o. a Vámi podporovaná, měla ten důsledek, že další vedení města a městské části od námi nastaveného trendu architektonických soutěží a podpory mladých nezkušených týmů upustí s odůvodněním zbytečných komplikací a prodlužování realizací. Prosím tedy redakci příště o důsledné nastudování objektivních důvodů.

Závěrem bych snad jen konstatoval, že snem každého architekta je publikovat v odborném časopise např. ERA21. Tímto redakci děkuji za to, že mi tento důležitý životní cíl umožnila zrealizovat.

V Brně dne 19. 10. 2018

Váš Petr Bořecký

 

 

Vyjádření redakce

Otevřený dopis zastupitelům městské části Brno-střed nám zaslal s žádostí o uveřejnění ateliér Vizage s.r.o. dne 3. 10. 2018, stejně jako ho poslal redakci Archiwebu, který ho publikoval ještě téhož dne, a možná dalším médiím. V tištěné verzi našeho časopisu prostor pro řešení podobných kauz není, rozhodli jsme se proto dopis uveřejnit dne 15. 10. alespoň na webových stránkách www.era21.cz.

Otevřený dopis ze své podstaty vyjadřuje názor osob, které jsou pod ním podepsané. Nejedná se tedy o stanovisko redakce a takto ani nebyl prezentován. ERA21 zde figuruje jako nezávislý prostředník a zcela samozřejmě tímto poskytuje prostor pro odpověď druhé strany.

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.