Dětské centrum Staré Brno – vítězný návrh Atelieru Vizage, vizualizace.
Dětské centrum Staré Brno – vítězný návrh Atelieru Vizage, vizualizace.

Vážená redakce časopisu ERA21,

zaznamenali jsme na vašem webu reakci na náš otevřený dopis ve věci architektonické soutěže „Dětské sportovně-kulturní centrum, Staré Brno“ a s politováním konstatujeme, že Ing. arch. Bořecký nechápe princip otevřeného dopisu a ve své odpovědi obviňuje vaši redakci, která přitom pouze plní roli média v otevřené občanské společnosti a text týkající se architektonické praxe zveřejnila. Ing. arch. Bořecký na náš dopis přímo neodpověděl a ani dopis adresovaný redakci ERA21 nám v kopii neposlal. Proto bychom vás chtěli opět požádat o uveřejnění naší reakce prostřednictvím vašeho webu.

 

Zásadně nesouhlasíme se zmatečnou interpretací faktů, kterou radní Brna-střed uvedl. Jeho odpověď je psána ve stylu, kterým s námi po celou dobu dopracovávání soutěžního návrhu komunikoval. Je plná zamlčování zásadních skutečností, polopravd i vyloženě nepravdivých tvrzení.

Ing. arch. Bořecký uvozuje svůj dopis tvrzením, že si stačilo přečíst formulaci z podmínek soutěže: „Zadavatel si vyhrazuje oprávnění pověřit některého či některé z oceněných účastníků dalším rozpracováním ideje...“ a nebylo by dále o čem hovořit.
Nerozporujeme, že jsme s podmínkami soutěže souhlasili. Zadání, které je jednostranně nevýhodné pro autory se ostatně stalo u architektonických soutěží vypisovaných městskou částí Brno-střed v poslední době nechvalně vyhlášeným leitmotivem. Architekti, chtějí-li se jich zúčastnit, nemají jinou možnost než tuto premisu trpně akceptovat. My ovšem protestujeme proti manipulacím ze strany zadavatele při dopracovávání návrhu. A zde je rozhodně o čem diskutovat.

Zásadní a evidentní chybou, které se vypisovatel hned v úvodu dopustil a od které se odvíjí nejasnosti a varianty rozpočtu, je naprosto nerealistický odhad investičních nákladů stanovený v soutěžních podmínkách na 40 mil. Kč vč. DPH. Zadavatel patrně nespočítal správně obestavěný prostor a uvažoval pro tělocvičnu i kulturní sál výšku stavby 3,5 m, což odporuje obecným požadavkům na takové prostory.  Program, stanovený v zadání nelze vměstnat do zadavatelem předpokládaných 5 500 m3, výsledný objem bude zhruba dvojnásobný. Soutěžící byli pak, ve snaze se tomuto nesmyslnému limitu alespoň rámcově přiblížit, při odhadu nákladů nuceni počítat s levnými materiály, spodní hranicí ceny za metr kubický obestavěného prostoru, přizpůsobit dispoziční řešení atd. Tímto způsobem jsme v soutěžním návrhu stanovili odhad realizace na 50 mil. Kč vč. DPH.
Hned při úvodním jednání jsme zadavatele upozornili, že má-li být výsledkem kvalitní stavba, za kterou se městská část nebude muset stydět, je třeba onu počáteční chybnou rozvahu (limit 40 mil. Kč) přehodnotit. Tím spíše, že zadavatel požaduje oproti soutěžnímu návrhu navýšit kapacitu centra. Při tomto jednání padlo i ústní ujištění, že zásadní jsou provozní náklady a že především tyto je nutné eliminovat na minimum. V dalších fázích pak byla tato poznámka zcela opomenuta a veškeré jednání se soustředilo kolem celkové ceny realizace.

Během dopracování návrhu jsme zadavatele požádali, aby opatřil hydrogeologický průzkum ke stanovení způsobu založení objektů. Zadavatel to odmítl, proto jsme předpokládali finančně náročnější zakládání na pilotech, vzhledem k prognóze, že podloží je velmi pravděpodobně navážkou v místě bývalé cihelny. Do ceny se logicky promítly i nároky zadavatele na rozšíření dispozice oproti soutěžnímu návrhu, modifikace výšek a rozponů jednotlivých objektů, s tím související vyšší nároky na konstrukce stropů a také, opět oproti soutěžnímu návrhu, i náklady na venkovní úpravy. Výsledný odhad ceny tak činil 141 743 000 Kč vč. DPH.

Zadavatel nám telefonicky sdělil, že takové náklady nebude akceptovat, a že požaduje návrh modifikovat tak, aby cena byla 100 milionů. Revidovali jsme tedy všechny vstupy a stanovili, že vzhledem k tomu, že nebyl proveden hydrogeologický průzkum, budeme předpokládat finančně méně náročné zakládání a současně přehodnotili i některé použité materiály a podstatně modifikovali pobytová atria mezi budovami.

Není tedy pravdou, že návrh během variantního rozpočtu nedoznal změn! To je vyslovená lež a Ing. arch. Bořecký jen zcela neeticky používá požadavek na úpravu nákladů proti nám ve snaze zbavit náš postup důvěryhodnosti.
Výsledná cena 103 449 000 Kč vč. DPH je reakcí na požadavky zadavatele a je podložena úpravami projektu. Na rozdíl od návrhu na 2. místě, který od soutěže nedoznal žádných změn.
Po odevzdání se zadavatel na cca 3 měsíce odmlčel, na žádosti o schůzky reagoval informací, že shání finance a že „se pak ozve“. Na schůzce 29. 5. 2018 nás již pouze informoval, že má k dispozici oponentní rozpočet na 80 mil. od týmu, který se v soutěži umístil na druhém místě, a že pokud chceme udržet náš návrh ve hře, požaduje urychleně dodat rozpočet pod 80 mil.

Další snižování předpokládaných nákladů jsme podmínili úpravou požadavků na objem stavby ze strany zadavatele s tím, že jiný postup bychom považovali za profesně neseriózní.
Ing. arch. Bořecký v otevřeném dopise uvádí, že oponentní rozpočet činil 79 601 362 Kč vč. DPH, což je nepravdivý údaj. Tato částka byla stanovena na 91 344 412,50 Kč vč. DPH. To lze ověřit na portále EZAK v příloze zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Rozdíl oproti avizované „objektivní sehnatelné částce pro realizaci cca 80 000 000 Kč vč. DPH" činí cca 11,3 mil. Kč, což je v přímém rozporu s tvrzením, že „byť i nepatrný rozdíl jednoho milionu korun není marginální, ale zásadní pro realizovatelnost záměru."

Srovnávané částky jsou tedy 91 344 412,50 Kč vč. DPH – projekt na 2. místě v rozsahu soutěžního návrhu bez zapracovaných změn v navýšení objemu, a 103 449 900 Kč vč. DPH – vítězný projekt v rozsahu dopracované studie včetně zapracovaných změn navyšující objem o cca 40 %. Lze se domnívat, že po dopracování návrhu na 2. místě do srovnatelné fáze rozpracovanosti se i odhadované rozpočty nebudou významně lišit. Není proto žádný důvod nahrazovat vítězný návrh. Znovu zdůrazňujeme, že položkový rozpočet ve fázi studie je neadekvátní a z podstaty věci nemůže sloužit ke stanovení reálné ceny stavby.   

Další výslovnou nepravdou v dopise Ing. arch. Bořeckého je, že: „Autoři vítězného návrhu však odmítali akceptovat umístění nezávislé budovy sportovní haly s tím, že jim to naruší koncept návrhu.“

Umístění nezávislé tělocvičny bylo předmětem několika jednání s ředitelem 1. Německého zemského gymnázia. Zastávali jsme a i nadále zastáváme názor, že umístění další nezávislé sportovní haly je v dané lokalitě urbanisticky nevhodné. Ve snaze vyjít zadavateli vstříc jsme i přesto prostor pro tuto tělocvičnu v rámci daného území vymezili a zadavateli toto kompromisní řešení nabídli a jak on, tak ředitel 1. Německého zemského gymnázia jej bez výhrad přijali.

V této souvislosti nám Ing. arch. Bořecký dává za vinu zpoždění projektu. Jak je z e-mailové korespondence doložitelné, byli jsme to naopak my, kdo urgoval zadavatele o vyjasnění neustále se proměňujícího zadání a učinění klíčových rozhodnutí, bez kterých návrh nebylo možné dokončit.
Ohrazujeme se proti nařčení že: „Grafické odevzdání dopracovaného návrhu však bylo tristní.“ Požadované opravy se týkaly v kontextu celé studie naprostých formalit (kóty ve výkresech, jiné číslování příloh, doplnění podrobností do výkresu situace). Domníváme se naopak, že tristní a amatérské bylo především zadání dopracování studie ze strany zadavatele. Obdrželi jsme kompilát poznámek z hodnocení poroty a náměty ze schůzek s jednotlivými provozovateli částí centra bez jakékoliv redakce ze strany Ing. arch. Bořeckého. Dohodli jsme se následně, že chaotické požadavky formulujeme do jasných bodů, necháme je zadavatelem schválit a budou přílohou zadání dopracování architektonické studie.

Domníváme, že pokračovat v uvádění těchto zjevných manipulací na pravou míru by odvádělo pozornost od podstaty věci:

Jaký smysl má vypisovat architektonické soutěže na důležité městské lokality, když zadavatel poté zcela ignoruje názor odborné poroty a jediným kritériem je cena objektu?
To opravdu o objektu za cca 100 mil. Kč rozhoduje ve skutečnosti jeden uvolněný člen ZMČ pro výstavbu, který radu městské části uvede v omyl hrubými manipulacemi s informacemi a poté dá o záměru hlasovat? Navíc nestandardním způsobem, kdy podklady radním předá nedlouho před samotným hlasováním. Toto považujeme za obcházení demokratických zvyklostí, a proto požadujeme, aby kontrolní výbor zastupitelstva MČ Brno-střed prošetřil rozhodnutí rady s možností revokace jejího rozhodnutí.

Za skandální pokládáme vyhrožování uvolněného člena ZMČ pro výstavbu, že proces zadávání veřejných staveb nemá architektonická obec vůbec komentovat, protože by se také mohlo stát, že zadavatel už žádné veřejné soutěže vypisovat nebude! To je v rámci zastupitelské demokracie naprosto nepřípustné.
Obáváme se, že Ing. arch. Bořecký svou závěrečnou poznámkou („Byl bych nerad, aby tato negativní a neobjektivní kampaň, vedená ateliérem Vizage s.r.o. a Vámi podporovaná, měla ten důsledek, že další vedení města a městské části od námi nastaveného trendu architektonických soutěží a podpory mladých nezkušených týmů upustí s odůvodněním zbytečných komplikací a prodlužování realizací.“) definoval skutečnou podstatu svého přístupu k architektonickým soutěžím v Brně-střed.

Tedy řídit veřejnou zakázku jako soukromou firmu.

 

Za vítězný tým architektonické soutěže o „Dětské sportovně-kulturní centrum, Staré Brno“
Ing. arch. Petr Čáslava
Ing. arch. Roman Čerbák
Ing. arch. Tomáš Doležal
Ing. arch. Martin Klenovský
Ing. arch. Ivan Palacký

 

 

Vyjádření redakce

Původní otevřený dopis zastupitelům městské části Brno-střed nám zaslal s žádostí o uveřejnění ateliér Vizage s.r.o. dne 3. 10. 2018. Jako nezávislé oborové médium jsme poskytli prostor k uveřejnění dopisu na svých webových stránkách, stejně jako to učinil Archiweb.cz a možná další média. Zcela samozřejmě jsme počítali i s uveřejněním reakce druhé strany.

Ing. arch. Petr Bořecký však neadresoval odpověď pisatelům dopisu, ale redakci ERA21 a formuloval ji tak, jako bychom byli součástí sporu. Od takového výkladu se distancujeme a odmítáme být s kauzou jakkoli spojováni. Doporučujeme oběma stranám sporu, aby nalezly řešení mimo mediální prostor, kde již hrozí nikam nevedoucí zacyklení vzájemných reakcí. 

 

Odešlete e-mailem zpět »


ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2021 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2021 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.