ERA21 #04/2015 Velkoměstské paláce

kniha editorial

Komplexní domy pro intenzivní město

Yvette Vašourková

» celý článek
aktuality

recenze

kniha detail

Ve službách veřejnosti. Rekonstrukce Zelného trhu v Brně »

Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Petr Mutina / Atelier RAW /

Zelný trh je historické náměstí v centru Brna, jehož počátky se datují do 13. století, s dominantou barokní kašny Parnas, obklopené významnými městskými stavbami. Cílem rekonstrukce bylo vytvoření jasně urbanizované plochy s přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších, která bude splňovat veškeré požadavky na funkčnost centrální městské plochy – a to jak funkce shromažďovací, tak obchodní a kulturní. Důraz byl kladen na kompaktnost řešení – centrální plocha náměstí má jasný, nekomplikovaný tvar vycházející z původního tvaru a klasických městotvorných kompozic a měřítek, od chodníků je oddělena pojízdným pruhem majícím charakter kruhového objezdu. V jižní a západní části na ni navazují menší odpočinkové piazzetty osázené stromy. Jednotlivé plochy jsou vizuálně odděleny použitím různých typů povrchů v jedné úrovni. Nově byly doplněny lavičky, svítidla, fontány a další mobiliář.

» celý článek
intro

Malíř moderního života »

Charles Baudelaire

Tak jako je živlem ptáka vzduch, jako je živlem ryby voda, jeho živlem je dav. Jeho vášní a jeho povoláním je splynout s davem. Pro takového naprostého tuláka, pro takového vášnivého pozorovatele je nesmírným potěšením zvolit si domov v množství, ve vlnění, v pohybu, v prchavosti a nekonečnu. Být pryč z domova, a přesto se všude cítit doma, vidět svět, být ve středu světa a zůstat světu skryt, to je několik z těch nejmenších rozkoší oněch nezávislých, vášnivých, nepředpojatých duchů, jež jazyk dovede jen těžkopádně definovat. Pozorovatel je kníže, který se těší všude inkognitu. Milovník života si vytváří rodinu ze světa, tak jako si milovník krásného pohlaví sestavuje rodinu ze všech nalezených, nalezitelných i nenalezitelných krásek, tak žije milovník obrazů v kouzelné společnosti snů namalovaných na plátno. A tak vstupuje milenec vesmírného života do davu jako do nesmírné nádrže elektřiny. Dal by se také přirovnat k zrcadlu stejně nesmírnému jako tento dav, ke kaleidoskopu, který je nadán vědomím a který představuje při každém pohybu mnohotvárný život a pohyblivý půvab všech elementů života. Je to já, jež nenasytně prahne po ne-já a jež každým okamžikem odráží a vyjadřuje v obrazech živějších než sám život, vždy nestálý a prchavý. „Každý,“ řekl jednou G. v jednom z těch rozhovorů, jež prozařuje intenzivním pohledem a evokátorským posunkem, „každý, kdo nehledá pod nějakým hořem, tak konkrétním, že pohlcuje veškeré jeho schopnosti, a kdo se nudí uprostřed množství, je hlupák, hlupák, a já jím pohrdám.“

rozhovor

Mnohoúčelovost domů je podmínkou zahuštěného města. Rozhovor Yvette Vašourkové s Dietmarem Eberlem »

Proč je víceúčelovost staveb podstatným kritériem současného města a proč se ve 21. století opět soustředíme na trvalé stavby? A proč se v budoucnu pro kvalitu budovy stane určující míra jejího přínosu veřejnosti? O konceptu budov s otevřeným programem a možnostech jejich realizace v Evropě s profesorem curyšské polytechniky, spoluzakladatelem architektonické kanceláře Baumschlager Eberle, která realizuje své stavby po celé Evropě i v Asii.

rozhovor

O developmentu s dlouhodobou vizí. Rozhovor Yvette Vašourkové s Janem Fidlerem »

Proč si je většina developerských městských projektů tolik podobná? Za jakých podmínek lze v současnosti stavět víceúčelové městské domy? Proč stavební standardy většinou nepřinášejí kvalitu, ale průměrnost? O developmentu s dlouhodobou vizí a jeho vlivu na stavby. O realitě dnešního stavitelství. Zkušenosti spoluzakladatele mladé společnosti Sebre, která aktuálně realizuje dva městské domy v centru Prahy – Palác Národní a rekonstrukci Sweerts-Šporkovského paláce.

realizace

Život skrytý v útrobách. Městský blok Archhöfe ve Winterthuru »

Philipp Brunnschweiler, Matthias Denzler, Amadeus Dorsch, Oliver Erb / BDE Architekten /

Primární náplň objektu osazeného v bezprostřední blízkosti centra města je komerční – nákupní centrum. Přesto budova, mimo jiné díky prominentní poloze v sousedství nádraží, významně ovlivňuje veřejný život Winterthuru. Její velký objem se přizpůsobuje okolní zástavbě pomocí proměnlivých linií říms, jimiž reaguje na odlišné výšky sousedních domů. Objekt zastřešený soustavou trojúhelníkových ploch hostí rozličné funkce: obchod, služby a bydlení. Dva vnitřní dvory, vykrojené z objemu stavby, z ní činí hybrid mezi monolitickým solitérem a klasickým městským blokem.

realizace

Tři v jednom. Administrativní a obytná budova na Neutorgasse ve Vídni »

RATAPLAN

Novostavba sdružující obchod, kanceláře a bydlení se nachází v bývalé textilní čtvrti v centrální části Vídně. Zaujímá tři stavební parcely a navazuje na stávající dům z gründerského období. Novou budovu netvoří jeden blok; zachovává strukturu pozemku a převádí původní trichotomii do nové: novostavba – nádvoří – starý dům. Fasáda interpretuje okolní členité fasády a stává se novou dominantou čtvrti.

teorie

Udržitelné město je přizpůsobivé město »

Gerard Maccreanor

Jednou ze zásadních složek udržitelnosti ve stavební produkci je prodloužení užitného období staveb. A primárním předpokladem trvanlivosti v dnešním stále rychleji se vyvíjejícím světě je schopnost přizpůsobit se neustále se měnícím funkčním a provozním požadavkům. To zahrnuje řadu kritérií, jako například dimenzování, akceptování kontextu, hledání potenciálu v obyčejnosti, rozlišení soukromého a veřejného, evoluční rozvíjení zkušeností nebo smysl pro detail. V měřítku domů i města.

realizace

Návrat velkoměstské tradice. Víceúčelová budova E na Europaallee v Curychu »

Caruso St John Architects, Bosshard Vaquer Architekten

Moderní městská čtvrť Europaallee, vznikající v centrální poloze kolem curyšského hlavního nádraží, je klíčovou lokalitou rozvoje vnitřního města. Nová zástavba je definována pouze základními pravidly, jako jsou maximální rozměry, průchody, průhledy nebo denní osvětlení. Víceúčelová budova E, jež je první dokončenou velkou stavbou v této oblasti, je rozložena do pětipodlažní základny obsahující komerční prostory, z níž vyrůstají dvě obytné věže. Její architektura je inspirována klasickými newyorskými paláci z počátku 20. století.

realizace

Ostře řezané nároží. Městský dům Ban centar v Záhřebu »

Senka Dombi, Svebor Andrijević, Otto Barić

Budova vyplňuje proluku v náročné poloze uvnitř heterogenní urbánní struktury na rozhraní čtvrtí z různých vývojových etap centra města. Na okolní rostlou strukturu navazuje jednak objemovým členěním a modulací fasády, jednak sdružením několika funkcí do jednoho objektu. Konstrukční a dispoziční řešení vycházejí vstříc variabilitě budoucího využití.

projekt

Společná cesta ke smíšenému domu. Víceúčelový objekt Frizz 23 v Berlíně »

Matthew Griffin, Britta Jürgens / Deadline Architekten /

Experimentální projekt, který v nejbližší době vstoupí do realizační fáze, využívá místních zkušeností s výstavbou formou Baugruppe. Převádí je z bytové výstavby do objektu se smíšenou funkcí, jenž hostí školu, kanceláře, ateliéry, kreativní dílny, obchody, gastronomii nebo bydlení. Většina budoucích uživatelů‑majitelů je již známa a prostory jsou jim přizpůsobeny na míru.

historie

Plný dům. Víceúčelové domy meziválečného Československa – čtyři brněnské případy »

Petra Hlaváčková

Městský palác byl u nás mezi válkami důležitou stavební typologií spoluutvářející živý charakter městských center. Tvořil většinou součást rostlé urbanistické struktury a jeho celodenní provoz byl jedním ze zdrojů energie tepajícího velkoměstského organismu. Velký vliv na vznik tak hojného počtu staveb víceúčelového charakteru měly specifické společensko-politické podmínky první republiky i nová legislativa týkající se poválečné podpory stavebního ruchu. I když je velkoměstský palác často považován za kapitalistický model, motivace a důvody k jejich vzniku v této době nebyly vždy jen čistě komerční. Je možné v podmínkách současného kapitalismu u nás vytvořit prostředí podporující vznik podobných multifunkčních projektů?

současnost

Domy se smíšeným programem: jak se staví dnes »

Filip Landa

Také dnes vznikají víceúčelové stavby navazující svou estetikou na moderní pojetí městského paláce. Přinášíme přehled příkladných evropských realizací z poslední doby; část z nich je již realizována a úspěšně slouží svému účelu, část z nich bude dokončena v brzké době. Přestože se vybrané stavby v detailech liší, jedno mají společné – fungují jako „město ve městě“.

technika

Syndrom nemocných budov z architektonického hlediska »

S. Müjdem Vural a Ayşe Balanlı

Spolu se vzrůstající komplexností staveb a jejich zvyšující se ambicí pokrývat lidské potřeby začaly být ve druhé polovině 20. století popisovány jevy naznačující souvislost mezi pečlivě vyladěným vnitřním prostředím a zdravotními obtížemi uživatelů. Proto stejně jako v posledních desetiletích dochází k revizi urbanistických a architektonických doktrín sázejících na dokonalé plánování a kompetenci expertů, je třeba analyzovat potřeby lidí a vlivy, které na ně v budovách působí.

idea

Move the City »

Petra Hlaváčková / 4AM Fórum pro architekturu a média /

V červnu se v Brně již potřetí uskutečnil mezinárodní festival taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a pohybovou interpretaci architektonického prostoru Move the City. Letošní ročník s názvem Recompose the Experience byl věnován proměnám prožívání městského prostoru prostřednictvím zvýšené senzorické citlivosti. Tématem prvního ročníku festivalu v roce 2012 byl Urban Drift – taneční expanze do prostoru města. Během workshopu proběhl průzkum nevšedních míst v rámci urbanistické struktury současného Brna a ta se pak stala dějištěm drobných tanečních intervencí. Na fotografiích Jiřího Hlouška je zachycena performance v pasáži dnešní budovy Komerční banky na náměstí Svobody.

příloha

Zdroje a svítidla s LED technologií »

Tomáš Sousedík

Stejně jako před časem téměř vytlačily kompaktní zářivky klasické žárovkové osvětlení, dochází nyní k masivnímu nástupu světelných zdrojů LED. Tato technologie není nová, jak by se zdálo. Se zdroji LED se již dlouhou dobu setkáváme například v elektronice nebo v automobilovém průmyslu, kde se používají především jako kontrolky. Až výrazný růst technických parametrů umožnil širší využití zdrojů LED. Jedná se především o měrný výkon, index barevného podání a životnost.

trendy

příloha

Pohled do historie koupelnové keramiky »

Petr Miklíček

Vztah člověka k osobní hygieně prošel v průběhu dějin mnoha proměnami. Zatímco ve starověku byla očista těla samozřejmostí, středověký občan na ni příliš nedbal a mírné zlepšení nastalo až v období renesance. Vztah moderní společnosti k osobní hygieně významně ovlivnila průmyslová revoluce, která s sebou přinesla nové materiály, výrobky a možnosti, díky nimž se koupelny postupně stávaly v nově vznikajících zástavbách činžovních i soukromých domů samozřejmostí. Ve druhé polovině 19. století se již můžeme setkat s vybavením, jak jej známe v dnešní podobě.

příloha

Designblok 2015 zamíří na holešovické výstaviště »

Sedmnáctý ročník mezinárodní přehlídky designu Designblok 2015 ve dnech 22.–27. října zcela ovládne prostory holešovického výstaviště a také řadu dalších míst v Praze. V secesním Průmyslovém paláci, někdejším divadle Spirála a v Lapidáriu se odehraje živý program věnovaný evropským designérským špičkám, část přehlídky bude patřit také módě a mladým talentům. Podtitulem letošního ročníku je Svoboda.

příloha

Konference Stavba a rekonstrukce svépomocí na veletrhu FOR ARCH »

Stavební veletrh FOR ARCH nabízí každým rokem širší spektrum vystavovatelů a rozmanitější doprovodný program. Pro letošní ročník, který se uskuteční ve dnech 15.–19. září tradičně na PVA EXPO PRAHA, připravili organizátoři další novinku – dvoudenní konferenci Stavba a rekonstrukce svépomocí, která návštěvníkům poskytne praktické tipy a informace ke stavbám a rekonstrukcím, které nemohou nebo nechtějí zadat profesionálům.

příloha

Akustické vlastnosti otvorových výplní »

Monika Michálková

Výplně otvorů jsou součástí stavebních konstrukcí, a to obvodových i vnitřních dělicích stěn. Na tyto konstrukce jsou dle ČSN 73 0532 kladeny požadavky na zvukovou izolaci dle typu chráněných místností a hlukových poměrů v dotčeném venkovním či vnitřním prostředí.

příloha

Využití betonu v moderní architektuře »

Jana Margoldová

Nová muzea, divadla a koncertní sály se svým vzhledem, tvarem, barvou, fasádními či interiérovými prvky snaží upoutat pozornost návštěvníků a naladit je na připravený emocionální zážitek. A beton je se svou tvarovatelností pro takové využití jedním z nejvhodnějších stavebních materiálů.

realizace

Introvert se dvěma fasádami. Rodinný dům s atriem v Brně-Králově Poli »

Petr Skrušný

Novostavba je situována na místě bývalého tenisového kurtu, který byl díky zahloubení do svahu a lemování opěrnými zdmi bez výhledu do okolní přírody. Základem konceptu se proto stalo atrium chráněné před ruchem města, vymezené jednopodlažním obytným objektem a dvoupodlažním užitkovým objektem s wellness, garáží a vinným sklepem.ERA21 vydává ERA Média, s. r. o.
Chleborádova 69/22, 619 00 Brno

Telefon: +420 530 500 801
E-mail: redakce@era21.cz
Projekt se v roce 2024 uskutečňuje za finanční podpory: Ministerstva kultury ČR, Nadace české architektury, Statutárního města Brna a Státního fondu kultury ČR.
Copyright ©2004-2024 ERA Média, s.r.o
Použití článků a fotografií nebo jejich částí je bez souhlasu vydavatele zakázáno.

Informace o cookies na této stránce

Abychom získali představu o tom, co rádi čtete, využíváme na webu soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Chcete-li nám dát vědět, co vás zajímá, udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

 

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.